Return to ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Školní poradenské pracoviště

Zde naleznete složení školního poradenského pracoviště.

Každý pracovník ŠPP má stanoveny konzultační hodiny, ale je možné se domluvit i v jiný den a čas. Prosíme, domlouvejte se předem i na schůzku v uvedených konzultačních hodinách, ať nemusíte čekat v případě probíhající jiné schůzky.

 

Složení Školního poradenského pracoviště pro školní rok 2023 – 2024 je následující:

Pracoviště Štolcova 16

Mgr. Klára Geislerová – Vedoucí školního poradenského pracoviště,  koordinátorka Školních vzdělávacích programů (ŠVP) a školní speciální pedagog
 • kontakt: geislerova(zavináč)autistickaskola.cz
 • tel. 722 954 692, 548 424 079
 • konzultační hodiny: St 14:00-15:00 
Mgr. Iva Hvězdová – Výchovná poradkyně
 • kontakt: hvezdova(zavináč)autistickaskola.cz
 • tel. 722 954 646
 • konzultační hodiny: Út 10:00-12:00

Pracoviště Marie Hübnerové 1

Mgr. Štěpánka Kleinová – Školní metodička prevence
 • kontakt: kleinova(zavináč)autistickaskola.cz
 • tel.  722 954 639
 • konzultační hodiny: St 14:00-15:00
Mgr. Věra Kratochvílová – Výchovná poradkyně
 • kontakt: kratochvilova(zavináč)autistickaskola.cz
 • tel. 605 047 453
 • konzultační hodiny: Čt 11:00-12:00

 

Standardní činnosti členů
Školního poradenského pracoviště

 Výchovný poradce

 • Kariérové poradenství, metodické a informační činnosti k volbě povolání – možnosti navazujícího vzdělávání či sociálních služeb po ukončení docházky do naší školy.
 • Poskytuje pedagogickým pracovníkům metodickou pomoc s naplňováním podpůrných opatření, s tvorbou a vyhodnocováním Individuálních vzdělávacích plánů a Edukačních plánů.
 • Projednává s třídními učiteli převedení žáka do jiného vzdělávacího programu nebo do jiného typu školy.
 • Věnuje zvýšenou pozornost žákům s problémovým vývojem a s rizikovým chováním.
 • Ve spolupráci s ostatními členy ŠPP a s pedagogickými pracovníky hledá možnosti řešení problémového chování žáků.
 • Pomáhá při řešení konfliktních situací ve škole, podporuje vhodnou komunikaci mezi školou – rodinou – žáky.
 • Spolu s vedením školy zajišťuje spolupráci s orgány státní správy a samosprávy.
 • Ve spolupráci s třídními učiteli a vedením školy koordinuje péči o žáky nacházející se ve složité životní situaci.

 

Školní metodik prevence

 • Zpracovává a koordinuje zavádění do praxe různých preventivních programů školy (Minimální preventivní program, Školní preventivní strategie, …).
 • Odborně a metodicky pomáhá především učitelům odpovídajících výchovně vzdělávacích předmětů, ve kterých je možné vhodnou formou zavádět do výuky témata primární prevence rizikového chování.
 • Vyhledává žáky s rizikem či projevy rizikového chování.
 • Poskytuje poradenskou pomoc žákům, pedagogickým pracovníkům a zákonným zástupcům při předcházení, příp. řešení rizikového chování, příp. včetně předání kontaktů na další odborníky.
 • Sleduje ve spolupráci s dalšími pracovníky školy rizika vzniku a projevy rizikového chování a navrhuje cílená metodická opatření k včasnému odhalování těchto rizik a k řešení vzniklých problémů, informuje pracovníky školy o způsobech řešení krizových situací v případech výskytu rizikového chování ve škole nebo školském zařízení, případně spolupracuje se zákonnými zástupci žáků.
 • Pomáhá s hledáním a nastavováním vhodné podpory směřující k odstranění rizikového chování, věnuje zvýšenou pozornost žákům s problémovým vývojem a s rizikovým chováním.
 • Spolu s vedením školy zajišťuje spolupráci s orgány státní správy a samosprávy.
 • Poskytuje učitelům a ostatním pracovníkům školy odborné informace z oblasti prevence, pravidelně je informuje o vhodných preventivních aktivitách pořádaných jinými odbornými zařízeními, předává nové odborné informace a zkušenosti.
 • Zajišťuje mimoškolní aktivity.

 

Školní speciální pedagog

 • Metodická a koordinační činnost v oblasti speciálně pedagogických opatření a v oblasti rizikového chování a školního neúspěchu.
 • Identifikace speciálních vzdělávacích potřeb dětí a žáků s poruchami autistického spektra prostřednictvím kontaktů s:
         – pedagogy školy;
         – zákonnými zástupci dětí a žáků;
         – speciálně pedagogickým centrem.
 • Návrhy na vyšetření ve speciálně pedagogickém centru.
 • Komplexní případová práce – podpora při vypracování edukačních plánů, individuálních vzdělávacích plánů, průběžné vyhodnocování účinnosti poskytovaných podpůrných opatření, dle potřeby návrhy úprav, podpora při hodnocení, sledování dětí a žáků při práci ve škole.
 • Metodická pomoc při zajišťování pomůcek a didaktických materiálů.
 • Metodické činnosti pro pedagogické pracovníky – specifika vzdělávání, návrhy metod a forem, úprav výukových materiálů a učebních pomůcek, specifika hodnocení.
 • Individuální konzultace pro zákonné zástupce.
 • Individuální konzultace pro pedagogické pracovníky v oblasti vzdělávání dětí a žáků s autismem.

 

Koordinátor školních vzdělávacích programů

 • Zajišťuje soulad všech rámcových vzdělávacích programů se školními vzdělávacími programy (ŠVP ZV, ŠVP ZŠS, ŠVP PV, ŠVP PRŠ, ŠVP ŠD).
 • Zajišťuje provázanost a soulad mezi jednotlivými ŠVP školy.
 • Vede a motivuje ostatní pedagogické pracovníky k vytváření ŠVP na základě porozumění změnám a ztotožnění se s nimi.
 • Koordinuje tvorbu školních vzdělávacích programů.
 • Metodicky vede pedagogické pracovníky v práci se ŠVP, průběžně je v této oblasti vzdělává.
 • Nově příchozím kolegům pomáhá v orientaci ve školních vzdělávacích programech.

 

Dokumenty ke stažení: