Return to ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Školská rada

Informace o školské radě a jejím složení pro funkční období 2021 – 2024.

SLOŽENÍ ŠKOLSKÉ RADY PRO FUNKČNÍ OBDOBÍ 2021 – 2024

 

Členové rady:

Za pedagogické pracovníky školy:

  • Mgr. Hana Jančiarová
  • Mgr. Nikola Šádková
  • Mgr. Jiří Slavíček

Za zákonné zástupce:

  • Veronika Bartoková
  • Mgr. Pavlína Krapková
  • Jitka Ostrószka

Za zřizovatele (JMK Brno):

  • Mgr. Šárka Korkešová
  • Mgr. Tomáš Řepa, Ph.D.
  • Mgr. Jindra Wojtkova

ZÁPISY A DOKUMENTY PRO FUNKČNÍ OBDOBÍ 2021 – 2024

 

Doplňující volby 2022

Školská rada při ZŠ Brno, Štolcova, příspěvková organizace

Čl. 1
Školská rada vykonává své působnosti podle § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Čl. 2
Školskou radu zřizuje zřizovatel a stanoví počet jejích členů. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy a třetinu volí zákonní zástupci žáků. Členem školské rady nemůže být ředitel školy. Školská rada má 9 členů.

Čl. 3
Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými zástupci žáků nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy.

Čl. 4
Funkční období členů školské rady je tři roky.

Čl. 5
Volby zástupců pedagogických pracovníků ve školské radě se řídí Volebním řádem pro volby členů školských rad základních, středních a vyšších odborných škol zřizovaných Jihomoravským krajem.

Kompetence školské rady:

Zákon ze dne 24. září 2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v § 168 mj. stanoví:

(1) Školská rada

a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,

b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,

c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,

d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,

e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,

f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,

g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,

h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

ARCHIV DOKUMENTŮ A ZÁPISŮ ŠKOLSKÉ RADY:

Výsledky voleb do školské rady pro funkční období 2021-2024

Zápis ze školské rady  2. 3. 2020

Zápis ze školské rady 7. 10. 2019

Zápis ze školské rady 17. 10. 2018

Zápis ze školské rady 4. 4. 2018

Seznam členů na školské radě 4. 4. 2018

Výsledky voleb do školské rady pro funkční období 2018 – 2021

Seznam kandidátů pro volby do školské rady  pro funkční období 2018 – 2021

Zápis z jednání ŠR 18. 10. 2017

Zápis z jednání ŠR 31. 8. 2017

Zápis z jednání ŠR 18. 10. 2016

Výsledky doplňujících voleb do školské rady 2016

Vyhlášení doplňujících voleb do školské rady 2016

Seznam kandidátů pro doplňující volby do školské rady 2016

Volební řád pro doplňující volby do ŠR 2016

Výsledky voleb do školské rady 2015

Vyhlášení voleb 2015 – 2. kolo

Volební řád pro volbu členů školských rad

Seznam kandidátů pro volební období 2015 – 2018

Zápis z jednání ŠR 21. 10. 2015

Zápis z jednání ŠR 23. 10. 2014

Zápis z jednání ŠR 18. 4. 2011