Return to PRAKTICKÁ ŠKOLA

O nás

O nás

Praktická škola jednoletá se nachází v sídle školy v budově na ulici Štolcova 16 v Brně v městské části Černovice, v dosahu přibližně 10 minut z centra města městskou hromadnou dopravou.

Smyslem vzdělávání v naší škole je co nejkomplexnější příprava žáků na občanský, rodinný a profesní život. Výsledkem výchovně vzdělávacího působení školy by měla být co největší míra samostatnosti a soběstačnosti žáků v dospělosti. Praktická škola jednoletá doplňuje a rozšiřuje všeobecné vzdělání dosažené v průběhu povinné školní docházky. Vzdělávací proces je zaměřen na získání základních pracovních dovedností, návyků a pracovních postupů potřebných v každodenním rodinném i v budoucím pracovním životě. Poskytuje základy odborného vzdělání a manuálních dovedností vedoucích k profesnímu uplatnění. Získané dovednosti mohou žáci také využít v dalším vzdělávání.

Příslušný obor nevyžaduje stanovení zvláštních zdravotních požadavků (viz Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání).

Vzdělávání v praktické škole jednoleté se uskutečňuje v denní formě vzdělávání. Režim školy je organizován tak, aby co nejvíce vyhovoval psychickému i fyzickému zdraví žáků a zajišťoval jejich bezpečnost. Výuka probíhá ve vyučovacích blocích, které jsou dlouhé dle individuálních možností a potřeb jednotlivých žáků a jejich aktuálního stavu (vyučovací hodiny jsou tedy členěny dle individuálních potřeb a možností žáků). Výuka probíhá individuální, případně skupinovou formou výuky.

Žáci praktické školy jednoleté mají 30 vyučovacích hodin týdně, vyučování začíná v 8:00 a končí ve 14:00. Třída praktické školy jednoleté se naplňuje do maximálního počtu 7 žáků.

Naše prostory

Objekt školy se skládá ze dvou budov spojených spojovací chodbou a přilehlých pozemků, na kterých se nachází dvůr, hřiště, zahrada. Třída praktické školy je situována v zadní budově. V blízkosti třídy praktické školy na zadní budově je cvičná kuchyně, o patro níže tělocvična, výtvarná a technická dílna, jídelna. Z chodby u tříd praktické školy je přímý vstup na zahradu školy.

Třída praktické školy je uspořádána v souladu s metodou Strukturovaného učení. Třída má svou kmenovou třídu, která je propojená s individuální učebnou. Tato individuální učebna slouží k nácviku pracovních dovedností a k získávání nových vědomostí a dovedností. Kmenová třída je uspořádána dle potřeb všech žáků a strukturována na různá pracovní místa, která slouží k získávání odlišných typů vědomostí a dovedností.

Náš kolektiv pedagogů

Ve třídě Praktické školy jednoleté působí 3 pedagogičtí pracovníci, dva učitelé a jeden asistent pedagoga. Všichni učitelé mají vysokoškolské vzdělání v oboru speciální pedagogiky, asistenti pedagoga také splňují odbornou kvalifikovanost. Součástí širšího týmu jsou členové Školního poradenského pracoviště, administrativní pracovníci školy, školník, zástupci ředitele a ředitel školy.

Přijetí ke studiu na praktické školy jednoleté

Do praktické školy mohou být přijati žáci, kteří ukončili:

  • povinnou školní docházku v základní škole samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením;
  • povinnou školní docházku v základní škole speciální;
  • povinnou školní docházku, ale nezískali základní vzdělání ani základy vzdělání;
  • základní vzdělávání na základní škole a z vážných zdravotních důvodů, které jsou v kombinaci s mentálním postižením, se nemohou vzdělávat na jiném typu školy.

Přihlášku ke vzdělávání podává uchazeč, v případě nezletilého uchazeče jeho zákonný zástupce, řediteli střední školy. Součástí přihlášky jsou doporučení školského poradenského zařízení a posudek o splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče. Povinnou součástí přihlášky jsou výpisy z vysvědčení dle platné legislativy.

Uchazeč musí absolvovat přijímací pohovor a ověření praktických dovedností. Dílčí oblasti, ve kterých se zjišťuje úroveň uchazeče:

  1.  sebeobslužných dovedností,
  2.  praktických dovedností,
  3.  komunikačních dovedností,
  4.  čtenářských dovedností,
  5.  matematických dovedností.

 

Každá z uvedených oblastí bude hodnocena body na škále 0 – 5. Nejvyšší možný počet bodů je 25. Uchazeči o studium budou seřazeni podle dosaženého počtu bodů a v tomto pořadí – od nejvyššího po nejnižší – bude ředitel školy rozhodovat o jejich přijetí do školy.

Termíny přijímacího řízení, kritéria pro přijetí a konkrétní postup je specifikován a aktualizován na webových stránkách školy – vše dle platné legislativy.

Ukončení studia na praktické škole jednoleté

Vzdělávání v Praktické škole jednoleté se ukončuje závěrečnou zkouškou, dokladem o dosažení stupně vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce. Závěrečné zkoušky probíhají podle platných předpisů. Teoretickou i praktickou zkoušku žáci skládají z odborných předmětů: Rodinná výchova, Práce v domácnosti a Příprava pokrmů a úklidové práce. Úspěšným ukončením vzdělávacího programu žák získá střední vzdělání.

Profil absolventa praktické školy jednoleté

Absolventi praktické školy jednoleté by měli být vybaveni v rámci svých individuálních možností co nejvyšší možnou mírou samostatnosti v oblastech pracovních návyků, sebeobsluhy a provádění jednoduchých pracovních operací a zároveň dosáhnout v rámci svých individuálních možností co nejvyšší možné míry rozvoje v oblastech komunikace a sociálního chování tak, aby byli schopni zvládnout zařazení do stacionářů, chráněných bydlení. Případně, aby byli schopni se uplatnit na chráněných pracovištích, nebo v rámci výkonu jednoduchých pomocných prací pro oblast služeb a výroby. Samozřejmě, někteří absolventi mohou pokračovat ve studiu.