O CENTRU

Speciálně pedagogické centrum (SPC) pro děti, žáky a studenty s poruchou autistického spektra (PAS) při MŠ, ZŠ a PrŠ Brno, Štolcova, příspěvková organizace vzniklo v září roku 2004. Stalo se tak prvním školským poradenským zařízením v České republice s orientací na poradenství pro žáky s PAS. V současné době má naše SPC v Brně dvě pracoviště Marie Hübnerové 1766/1 (vstup z ulice Hapalova 6) a Štolcova 301/16. (jak se k nám dostanete naleznete ZDE.)

SPC je školské poradenské zařízení (ŠPZ), které poskytuje bezplatně standardní poradenské služby, a to na žádost zletilých žáků, jejich zákonných zástupců, škol nebo školských zařízení na území Jihomoravského kraje.

Podmínkou poskytnutí poradenské služby je diagnóza PAS stanovená klinickým psychologem nebo psychiatrem.

Při každém vyšetření je nezbytné písemně na příslušném formuláři potvrdit Informovaný souhlas s poskytnutím poradenské služby a se zpracováním a uchováním osobních údajů. Souhlas uděluje zákonný zástupce nebo zletilý klient.

SPC je kompetentní stanovovat míru potřeby speciálně pedagogické podpory s využitím speciálně pedagogického a/nebo psychologického vyšetření.

Nejsme oprávněni provádět diagnostiku ani diferenciální diagnostiku PAS. Neposkytujeme nejrůznější doporučení a zprávy určené primárně pro sociální účely.

SLUŽBY SPC:

PSYCHOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ

Psychologické vyšetření je zpravidla zaměřeno na testování kognitivních schopností žáka. Jeho součástí je i rozhovor se zákonným zástupcem. Dále probíhají vyšetření žáků v předškolním věku s ohledem na školní zralost a vyšetření zaměřená na profesní orientaci (před ukončením povinné školní docházky). Ke konci vyšetření jsou se zákonnými zástupci konzultovány výsledky vyšetření a z nich vyplývající doporučení pro vzdělávání žáka.

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ VYŠETŘENÍ

Speciálně pedagogické vyšetření probíhá buď ambulantně v SPC, nebo v terénu (ve škole, v rodině apod.). Hlavním úkolem je stanovit aktuální schopnosti a dovednosti žáka, zjistit jeho silné a slabé stránky ve vztahu ke vzdělávacímu procesu. Vyšetření provádíme náhledem ve výuce, pozorováním, rozhovorem s klientem, pedagogy a rodiči. Výsledky vyšetření jsou následně zohledněny v Doporučení ŠPZ pro další vzdělávání žáka.

SLUŽBY PEDAGOGŮM

Konzultace s pedagogickými pracovníky probíhá v terénu (MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ). Náplní konzultací je konkretizace a aktualizace podpůrných opatření uplatňovaných při vzdělávání žáka, která jsou nezbytná pro jeho úspěšnou školní docházku. Zahrnují například náměty na využití metodiky strukturovaného učení při výuce, tvorbu motivačního systému, zvládání náročného chování, preventivní opatření k zamezení šikany, úpravy v organizaci vzdělávání, využívání speciálních vyučovacích pomůcek, reedukaci SPU atd.

KONZULTACE S RODIČI

Konzultace s rodiči je zaměřená na témata, která zákonný zástupce cítí jako aktuální. Konzultován je především dosavadní i plánovaný průběh vzdělávání dítěte, komunikační a sociální dovednosti dítěte, zvláštnosti v chování, popřípadě problémové chování žáka ve škole nebo domácím prostředí a práce se zájmy a motivací. Na základě konzultace mohou být stanovena další opatření, náhledy ve školském zařízení, speciálně pedagogické nebo psychologické vyšetření, apod.

Poskytujeme konzultace stran zařazení žáka do školy, výběru střední školy, uzpůsobení podmínek k přijímání ke vzdělávání a ukončování vzdělávání (maturitní zkouška, závěrečná zkouška) (více o možnostech vzdělávání žáků s PAS ZDE.)