Return to PRO KLIENTY

Nový klient

Klientem SPC se mohou stát děti/žáci/studenti, u nichž byla stanovena diagnóza poruchy autistického spektra (PAS). Poruchu autistického spektra může diagnostikovat dětský psychiatr nebo klinický psycholog.

Zákonný zástupce žáka či zletilý student kontaktuje SPC prostřednictvím objednávkyZDE. Na základě objednávky se s klientem spojí sociální pracovník, případně speciální pedagog či psycholog a domluví termín první návštěvy. Na této schůzce proběhne rozhovor se sociálním pracovníkem, během něhož je zjišťována anamnéza klienta. Poté zpravidla následuje speciálně pedagogické vyšetření, případně psychologické vyšetření.

Před prvním vyšetřením je nutné dodat zprávy z vyšetření dítěte u klinického psychologa nebo psychiatra uvádějící diagnózu PAS.

Při každém vyšetření je nezbytné písemně potvrdit Informované souhlasy s poskytnutím poradenské služby, se zpracováním a uchováním osobních údajů a se závěry vyšetření. 

Na základě první návštěvy bude domluven další postup individuálně podle potřeb dítěte (návštěva ve škole, psychologické vyšetření atd.).

Zákonní zástupci jsou vždy seznámeni s výsledky vyšetření. Poté, co proběhnou všechna vyšetření a konzultace a jsou shromážděny potřebné podklady, jsou se zákonnými zástupci diskutována doporučení pro vzdělávání žáka (návrhy pro výběr vhodného typu školy, možnosti podpůrných opatření, která lze klientovi poskytnout).

Na základě vyšetření a projednaných závěrů je vypracována Zpráva školského poradenského zařízení a Doporučení školského poradenského zařízení, které jsou předány osobně nebo odeslány poštou zákonnému zástupci či zletilému žákovi. Dokument Doporučení školského poradenského zařízení, který specifikuje míru podpůrných opatření, je zároveň odeslán datovou schránkou do školy, na které se žák vzdělává.