Return to PRO PEDAGOGY

Služby

Speciálně pedagogické centrum (SPC)  je poradenským zařízením pro děti, žáky a studenty s poruchou autistického spektra, kteří žijí nebo se vzdělávají v Jihomoravském kraji. Obrátit se na nás mohou také všichni, kteří se spolupodílejí na výchovné a vzdělávací intervenci těchto dětí, tzn. rodinní příslušníci a pedagogové.  Podmínkou poskytnutí poradenské služby je písemný souhlas žáka, v případě nezletilého žáka písemný souhlas jeho zákonného zástupce. Souhlasu není třeba v případech stanovených zvláštními právními předpisy.

 

SPC nabízí tyto služby pedagogům:

  • konzultace  pro pedagogy vzdělávající žáky s autismem – u žáků integrovaných naším SPC realizujeme dle aktuální situace metodicko-konzultační návštěvu ve škole, kde s pedagogy, po předchozím pozorování ve výuce, konzultujeme následná doporučení ke vzdělávání
  • pomoc při integraci žáků s autismem  do MŠ, ZŠ, SŠ, instruktáž a úpravu prostředí
  • konzultace při zpracování individuálních vzdělávacích plánů žáků s autismem
  • návrhy speciálních pomůcek podle individuálních potřeb žáků s autismem
  • metodické vedení pedagogických i nepedagogických pracovníků ve školství, spolupráci s rodinou, případně konzultace s ostatními účastníky péče při uplatňování metodiky strukturovaného učení
  • přípravu a zpracování návrhů na zařazení do výchovně vzdělávacího procesu  žáků a studentů s autismem
  • účast na metodických  seminářích s tematikou např. tvorby individuálních vzdělávacích plánů
  • účast na metodických  seminářích pro asistenty pedagoga

 

Individuální vzdělávací plán – spolupráce škol a SPC

Vzor formuláře Individuálního vzdělávacího plánu (dále IVP) najdete na našich webových stránkách v sekci SPC – ke stažení ZDE.

V případě potřeby konzultace IVP je nutné zaslat návrhy IVP elektronicky speciálním pedagogům, kteří mají v péči Vašeho žáka či dítě.

Naplňování IVP je třeba jednou ročně vyhodnocovat. Vzor pro hodnocení IVP je také ke stažení na našich webových stránkách v sekci SPC obdobně jako vzor IVP. Vzor hodnocení IVP je ke stažení ZDE.

Vaše hodnocení bude sloužit jako podklad pro vyhodnocení naplňování námi doporučených podpůrných opatření.

Dle aktuální situace Vás můžeme požádat o hodnocení IVP v průběhu školního roku. Nejpozději však posílejte hodnocení IVP i bez našeho vyzvání do konce školního roku. Hodnocení posílejte příslušným speciálním pedagogům poštou nebo oskenované datovou schránkou s podpisy ředitele školy, příslušných pedagogických pracovníků a zákonných zástupců.

 

Vyhodnocení poskytovaných podpůrných opatření

Nejpozději po roce od vydání Doporučení ŠPZ je také třeba provést vyhodnocení poskytovaných podpůrných opatření. Formulář k vyhodnocení podpůrných opatření je rovněž ke stažení na našich stránkách – ZDE.