Return to PRO PEDAGOGY

Služby

Služby SPC pro pedagogické pracovníky.

Speciálně pedagogické centrum (SPC)  je poradenským zařízením pro děti, žáky a studenty s poruchou autistického spektra, kteří žijí nebo se vzdělávají v Jihomoravském kraji. Obrátit se na nás mohou také všichni, kteří se spolupodílejí na výchovné a vzdělávací intervenci těchto dětí, tzn. rodinní příslušníci a pedagogové.  Podmínkou poskytnutí poradenské služby je písemný souhlas žáka, v případě nezletilého žáka písemný souhlas jeho zákonného zástupce. Souhlasu není třeba v případech stanovených zvláštními právními předpisy.

IVP – spolupráce škol a SPC

Vzhledem ke změně legislativních předpisů bychom Vás rádi informovali o nových formulářích ke tvorbě IVP, které vycházejí z vyhlášky č. 27/2016 Sb. Ačkoli se tyto formuláře vážou k novým doporučením, chceme vás s nimi seznámit už nyní a nabídnout vám možnost vytvořit IVP už v tomto novém formuláři. Na seminářích, které pořádáme, se s novým formulářem seznámíte a budete ho umět vyplnit. Tím předejdeme možným nejasnostem, které by mohly vzniknout s novým doporučením, kdy už budete muset s novým vzorem pracovat. Pokud se však rozhodnete IVP ještě teď na začátku školního roku zpracovat „po staru“, nic vám nebrání. V průběhu školního roku ale dojde k vyšetření dětí a žáků, budou vydána nová doporučení a bude třeba aktualizovat i IVP a pak už bude potřeba nový formulář použít.

Vzor formuláře najdete na našich webových stránkách v sekci SPC – pro pedagogy – ke stažení. I v letošním školním roce budeme obsah IVP s Vámi konzultovat v elektronické podobě. Prosím zasílejte návrhy IVP speciálním pedagogům, kteří mají v péči Vašeho žáka či dítě.

Naplňování IVP je třeba jedenkrát ročně vyhodnocovat.  Vzor pro hodnocení IVP je také ke stažení na našich webových stránkách v sekci SPC obdobně jako vzor IVP. Vaše hodnocení bude sloužit jako podklad pro hodnocení naplňování námi doporučených podpůrných opatření. Dle aktuální situace Vás požádáme o hodnocení v průběhu školního roku, nejpozději   do konce školního roku. Hodnocení posílejte příslušným speciálním pedagogům poštou nebo oskenované s podpisy ředitele školy, příslušných pedagogických pracovníků a zákonných zástupců (stačí jeden).

Předem děkujeme za spolupráci, tým pracovníků SPC

SPC nabízí tyto služby pedagogům:

  • konzultace  pro pedagogy vzdělávající žáky s autismem – – u žáků integrovaných naším SPC realizujeme dle aktuální situace metodicko-konzultační návštěvu ve škole, kde s pedagogy, po předchozím pozorování ve výuce, konzultujeme následná doporučení ke vzdělávání,
  • pomoc při integraci žáků s autismem  do MŠ, ZŠ, SŠ, instruktáž a úpravu prostředí,
  • konzultace při zpracování individuálních vzdělávacích plánů žáků s autismem,
  • návrhy speciálních pomůcek podle individuálních potřeb žáků s autismem,
  • metodické vedení pedagogických i nepedagogických pracovníků ve školství, spolupráci s rodinou, případně konzultace s ostatními účastníky péče při uplatňování metodiky strukturovaného učení,
  • přípravu a zpracování návrhů na zařazení do výchovně vzdělávacího procesu  žáků a studentů s autismem,
  • účast na metodických  seminářích s tematikou např. tvorby individuálních vzdělávacích plánů.
  • účast na metodických  seminářích pro asistenty pedagoga.