Return to PRO KLIENTY

Nejčastější dotazy

Kdo stanovuje diagnózu PAS?

Poruchu autistického spektra může diagnostikovat dětský psychiatr nebo klinický psycholog, případně neurolog.

Klientem SPC se mohou stát děti/žáci/studenti, u nichž byla stanovena diagnóza poruchy autistického spektra (PAS), případně aktuálně probíhá diagnostický proces.

 

Jak je možné se objednat?

1) prostřednictvím elektronického formuláře dostupného na webových stránkách www.autistickaskola.cz v sekci SPC – on-line objednávkaZDE.

2) telefonicky na čísle 548 424 075, 720 042 614

3) osobně v kanceláři administrativy SPC, Štolcova 16, Brno – Černovice

 

Jak se realizuje odklad povinné školní docházky?

Odklad povinné školní docházky může doporučit Speciální pedagogické centrum nebo jiné školské poradenské zařízení. Na základě výsledků vyšetření vyhotoví odborný pracovník SPC dokument „Doporučující posouzení k odkladu povinné školní docházky“.

U zápisu do ZŠ rodiče předkládají toto posouzení a také vyjádření pediatra.

Povinná školní docházka podle školského zákona začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. I v případě, že je odklad povinné školní docházky doporučen, musí proběhnout zápis dítěte na ZŠ.

 

Kolik může mít dítě odkladů?

Dítě může mít od poradenského zařízení (SPC, PPP) doporučen jeden odklad povinné školní docházky.

Pokud dítě po odkladu povinné školní docházky evidentně neprospívá v první třídě ani s nastavenými podpůrnými opatřeními, může ředitel školy ve výjimečném případě rozhodnout o dodatečném odkladu dle § 37 odst. 3 a 4 zákona č. 564/2004 Sb. (Školský zákon).

 

Jaké jsou kompetence asistenta pedagoga?

Asistent pedagoga poskytuje podporu pedagogovi (učiteli) ve třídě při vzdělávání žáka či žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v rozsahu daném podpůrným opatřením (podrobněji viz Vyhláška č. 27/2016 Sb., § 5).

Kompetence asistenta pedagoga jsou vždy specifikovány v Doporučení ŠPZ na základě konkrétních potřeb dítěte.

Obecně lze shrnout:

Při vzdělávání asistent pedagoga spolupracuje s pedagogy a zákonným zástupcem dítěte. Vykonává přímou pedagogickou činnost při vzdělávání a výchově.

Pracuje podle přesně stanovených postupů a pokynů učitele, zaměřených na individuální podporu dítěte.

Podporuje dítě v dosahování vzdělávacích cílů při výuce a při přípravě na výuku, dítě je přitom vedeno k nejvyšší možné míře samostatnosti.

Zajišťuje výchovné práce zaměřené na vytváření základních pracovních, hygienických a jiných návyků a další činnosti spojené s nácvikem sociálních kompetencí.

Pozoruje a vyhodnocuje jeho chování, vede dokumentaci o průběhu aktivit zařazovaných během dne, spolupodílí se na tvorbě IVP.

Dle potřeby s dítětem individuálně pracuje, vytváří speciálně upravené pomůcky a jiné potřebné materiály, je mu k dispozici při všech sebeobslužných činnostech.

Asistent pedagoga aktivně se žákem pracuje nejen na přípravě na další hodinu, ale i na zlepšení komunikace s vrstevníky.

Může poskytovat asistenci ve formě dohledu, komunikace k problému, dovysvětlení úkolu, sledování pracovního tempa a případné úpravy zadání.

Asistent pedagoga může podpořit i jiné žáky.

Důležitou součástí práce asistenta pedagoga je také příprava na výuku – kopírování materiálů, příprava náplně přestávek, vytváření materiálů k nácviku sociálních dovedností apod.

Asistent pedagoga získává informace od vyučujících o průběhu hodiny/ harmonogramu dne, tak aby mohl žáka připravit na případné změny.

V době nepřítomnosti žáka ve škole zajišťuje spojení s rodiči a předává jim probrané učivo.

 

Jak probíhá psychologické/speciálně pedagogické vyšetření v SPC?

Po příchodu do SPC se klienti ohlásí v kanceláři nebo příslušnému odbornému pracovníkovi. Uvedou své jméno a jméno pracovníka, se kterým mají domluvenou schůzku, případně účel schůzky (anamnéza, psychologické či speciálně pedagogické vyšetření, konzultace atd.).

Součástí psychologického vyšetření je zpravidla zjišťování kognitivních schopností žáka a následný rozhovor s rodiči. Testování probíhá obvykle bez přítomnosti rodičů, pokud to klientův stav dovolí.

Vyšetření probíhá buď ambulantně, nebo v terénu (ve škole, ve výjimečných případech v domácím prostředí). Doba trvání vyšetření je závislá na schopnosti klienta spolupracovat – nejčastěji se doba vyšetření pohybuje v rozmezí 45-90 minut přímé práce. Následuje rozhovor se zákonnými zástupci. Výsledky vyšetření jsou uvedeny ve Zprávě ŠPZ určené zákonným zástupcům žáka či zletilému žákovi.

Speciálně pedagogické vyšetření probíhá obdobným způsobem, zákonní zástupci jsou obvykle přítomni vyšetření.

Ke konci vyšetření jsou se zákonnými zástupci probrány výsledky vyšetření a z nich vyplývající doporučení pro vzdělávání žáka.

Při každém vyšetření je nezbytné písemně potvrdit Informované souhlasy s poskytnutím poradenské služby, se zpracováním a uchováním osobních údajů a se závěry vyšetření. 

 

Co přinést s sebou na vyšetření?

S sebou na vyšetření klienti přinášejí zprávy z vyšetření jiných odborníků (neurolog, klinický psycholog, psychiatr, jiný lékař), školní sešity, výkresy žáka a podobně. Mohou přinést také krátký posudek na žáka vypracovaný školou s informacemi o prospěchu a o podpoře, která je žákovi poskytována.

Je dobré myslet také na pohodu dítěte a jeho doprovodu – přinést s sebou drobné občerstvení pro dítě, jeho oblíbenou hračku, knížku a podobně.

 

Jaké jsou výstupy z vyšetření?

Na základě vyšetření je zpravidla vypracována Zpráva školského poradenského zařízení a Doporučení školského poradenského zařízení, které jsou předány osobně nebo odeslány poštou zákonnému zástupci či zletilému žákovi. Doporučení školského poradenského zařízení, které specifikuje míru podpůrných opatření, je zároveň odesláno datovou schránkou do školy, na které se žák vzdělává.

 

Kdo zajišťuje doporučené pomůcky a učebnice?

Na základě Doporučení ŠPZ zajišťuje tyto pomůcky škola. O potřebě a vhodnosti konkrétních pomůcek jedná odborný pracovník SPC s odpovědnými zástupci školy před vydáním Doporučení ŠPZ.

 

Poskytuje SPC zprávy pro účely OSSZ/ČSSZ (správa sociálního zabezpečení)?

Zpráva z vyšetření a Doporučení ŠPZ nejsou primárně vydávána pro tyto účely.