Return to Možnosti vzdělávání dětí s PAS

Základní škola

S dítětem, které do 31. 8. aktuálního kalendářního roku dosáhne věku šesti let, je nutné jít ze zákona k zápisu do školy (zápisy probíhají dle platné vyhlášky ŠZ vždy v průběhu dubna daného roku – konkrétní termíny mohou zákonní zástupci najít na webových stránkách jednotlivých škol).

K zápisu do běžné ZŠ nepotřebují rodiče doporučení SPC, do škol zřízených dle §16 odst. 9 ŠZ je nutné na základě vyšetření požádat o Doporučení k zápisu do školy zřízené dle §16 odst. 9 Školského zákona (aby bylo zřejmé, že se jedná o dítě se speciálními vzdělávacími potřebami).

Pokud rodiče zvažují odklad PŠD, je nutné škole doložit dokument „Doporučující posouzení k odkladu PŠD“, které se zpravidla vydává na základě psychologického nebo speciálně-pedagogického vyšetření v SPC.

Pokud rodiče nezažádají o odklad PŠD nejpozději do konce května aktuálního roku, musí dítě od 1. 9. tohoto roku nastoupit bezodkladně do školy.

Vzdělávání žáků s PAS v základní škole je ovlivňováno řadou faktorů, z nichž nejdůležitější  je samotná diagnóza a deficity z ní vyplývající. Rozhodující je míra symptomatiky, případně míra přidruženého mentálního postižení, nerovnoměrnost vývojového profilu, závažnost problémového chování a další přidružené poruchy.

Při zařazování dítěte s PAS do základního vzdělávání, při výběru vhodného typu školy a určování příslušného vzdělávacího programu, hrají tyto faktory, případně kombinace těchto faktorů významnou roli.

Právní předpisy, které se týkají plnění povinné školní docházky základního vzdělávání, řeší Zákon č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v § 36.

 

Typy základních škol, na kterých se žáci s PAS mohou vzdělávat:

Základní škola zřízená dle § 16 odst. 9 ŠZ (dříve ZŠ speciální)

V základní škole zřízené dle § 16 odst. 9 ŠZ jsou vzděláváni žáci se zdravotním postižením, u kterých byly na základě speciálně pedagogického, případně psychologického vyšetření školským poradenským zařízením zjištěny speciální vzdělávací potřeby, které jsou v takovém rozsahu a tak závažné, že jsou důvodem k zařazení žáků do režimu speciálního vzdělávání.

Žáci s PAS zařazení do základní školy zřízené dle § 16 odst. 9 ŠZ vyžadují řadu podpůrných opatření, ke kterým patří nejen využití speciálních metod, postupů a forem při vzdělávání, ale také speciálních učebnic a pomůcek, zajištění služeb asistenta pedagoga a nízký počet žáků ve třídě. K základní diagnóze je u těchto žáků zpravidla přidružen lehký nebo těžší stupeň mentálního postižení (není však vždy podmínkou) a v řadě případů také další kombinace jiných poruch a postižení.

V základní škole zřízené dle § 16 odst. 9 ŠZ jsou žáci vzděláváni dvěma způsoby:

  • ve specializované třídě pro žáky s autismem,
  • ve třídě základní školy zřízené dle § 16 odst. 9 ŠZ.

 

Žáci s PAS mohou být v tomto typu škol vzděláváni dle vzdělávacích programů:

  • RVP ZV (žáci bez přidruženého mentálního postižení)
  • RVP ZV s minimální doporučenou úrovní pro úpravu očekávaných výstupů (pro žáky s lehkým mentálním postižením)
  • RVP ZŠS – I. díl (pro žáky s přidruženým středně těžkým mentálním postižením)
  • RVP ZŠS – II. díl (pro žáky s přidruženým těžkým mentálním postižením)

 

Základní škola

Základní školu navštěvují zpravidla žáci s PAS bez mentálního postižení, případně s lehkým mentálním postižením. I zde se lze setkat s žáky s různou mírou symptomatiky PAS, s různě těžkými formami problémového chování, někdy i s dalšími přidruženými poruchami a postiženími. Při zařazování dětí do běžného typu základní školy musí být všemi zúčastněnými, kteří se na tomto vřazování podílejí, velmi důsledně zvažovány všechny aspekty spolupodílející se na úspěšném zařazení žáka s PAS do základní školy. I tito žáci vyžadují řadu podpůrných opatření, ke kterým patří nejen využití speciálních metod, postupů a forem při vzdělávání, ale také  vytváření speciálních  pomůcek, pracovních listů a učebnic.

Jedním z nejdůležitějších aspektů při zařazování žáků do základních škol je připravenost pedagoga přijmout takového žáka, jehož chování často neodpovídá zaběhlým normám společenského chování. Některý žák může například z hlediska intelektu v některých oblastech výrazně převyšovat své spolužáky, avšak na druhé straně neumí vyřešit velmi jednoduché sociální situace. Přijetí takového žáka, vnímání jeho odlišností a pochopení příčin zvláštností v chování je základním předpokladem pro vytvoření  takového vztahu pedagoga, který bude respektovat žáka s PAS na jedné straně, na druhé straně k němu dokáže přistupovat jako k běžnému žákovi, neomlouvá jeho nevhodné chování. Také se však nesnaží žáka přetvořit, ale vytváří takové podmínky, ve kterých bude dítě úspěšnější.

V základní škole jsou žáci vzděláváni dvěma způsoby:

  • ve specializované třídě pro žáky s autismem
  • individuální integrací do běžných tříd základních škol.

 

Žáci s PAS mohou být v tomto typu škol vzděláváni dle vzdělávacích programů:

  • RVP ZV (žáci bez přidruženého mentálního postižení)
  • RVP ZV s minimální doporučenou úrovní pro úpravu očekávaných výstupů (pro žáky s přidruženým lehkým mentálním postižením)

 

Vzdělávat žáka s přidruženým středně těžkým mentálním postižením lze v běžném typu ZŠ pouze za předpokladu, že škola již má příslušný vzdělávací program – RVP ZŠS – I. díl (pro žáky s přidruženým středně těžkým mentálním postižením) vytvořen.