Return to Možnosti vzdělávání dětí s PAS

Střední škola

Typy středních škol

a) Střední škola zřízená dle § 16 odst. 9 ŠZ

Na běžných středních školách se nepočítá se zřizováním tříd určených pro žáky s PAS. Tito žáci však mohou být vzdělávání na středních školách zřízených dle § 16 odst. 9 ŠZ. Na těchto školách mohou být žáci vzděláváni v maturitních oborech i oborech s výučním listem. Žáci se středně těžkým a těžkým mentálním postižením jsou vzděláváni v rámci oboru Praktická škola. Pro zařazení do těchto typů škol stejně jako k zařazení na školu praktickou a na učební obory určené pro žáky se zdravotním postižením je třeba k přihlášce doložit doporučení ŠPZ.

b) Střední škola – integrace žáka

Na středních školách se zpravidla vzdělávají žáci bez mentálního postižení a žáci s nižší mírou symptomatiky PAS. Pro každého žáka s PAS je základem úspěšného absolvování středního vzdělávání dobrý výběr střední školy. Při zařazování žáka do takovéto školy je třeba zvážit celou řadu faktorů. Je důležitý zájem žáka o daný obor a typ studia. Je vhodné zvážit také uplatnění absolventa na trhu práce. Je třeba zvážit také náročnost studia a možnosti žáka nejen stran zvládnutí učiva, ale také organizační stránky vzdělávání (např. schopnost absolvovat odborné praxe, samostatnost, sociální dovednosti). Také na střední škole je možnost určitých podpůrných opatření. Možnosti a rozsah jejich realizace se může lišit dle zvoleného typu studia, oboru a podmínek konkrétní školy.

 

Klasifikace oborů středních škol

Praktická škola

Jde o obory vzdělání pro žáky s těžšími formami mentálního postižení a kombinovanými formami zdravotního postižení. Příprava je neprofesní, zaměřená na poskytování základních dovedností pro život, absolventi získají vysvědčení (ne výuční list). Žáci jsou zde vzděláváni dle programů Rámcový vzdělávací program praktická škola jednoletá a Rámcový vzdělávací program praktická škola dvouletá. Délka vzdělání je tedy 1 nebo 2 roky.

 

Středoškolské vzdělání – s výučním listem

Střední odborné vzdělání s výučním listem (obory s kódem H v názvu)

Jde o profesní přípravu v tradičních učebních oborech středních odborných učilišť. Absolventi získají výuční list a mohou pokračovat v nástavbovém studiu k získání maturity. Délka vzdělání je 3 roky.

Nižší střední odborné vzdělání s výučním listem (obory s kódem E v názvu)

Jde o odborné vzdělání v oborech s nižšími nároky na všeobecnou a odbornou přípravu. Absolventi získají výuční list a jsou připraveni pro výkon jednoduchých prací v rámci dělnických povolání. Po absolvování je velmi problematické pokračovat v nástavbovém studiu k získání maturitní zkoušky. Doba přípravy je 2 nebo častěji 3 roky.

 

Středoškolské vzdělání – s maturitou

Vzdělání může být jak všeobecné (neprofesní) tak i profesní (odborné). Délka vzdělání je obvykle 4 roky. V případě víceletých gymnázií 8 nebo 6 let. Absolventi získávají maturitní vysvědčení a mohou pokračovat studiem ve vysokoškolském nebo vyšším odborném vzdělávání.

 

Středoškolské vzdělání – konzervatoře

Jedná se o studium uměleckých oborů, absolventi získávají vysvědčení o absolutoriu v konzervatoři a diplom absolventa konzervatoře, studium je možné ukončit i maturitní zkouškou.

 

Úprava podmínek přijímacího řízení na střední školu

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami mají nárok na úpravu podmínek přijímacího řízení. Úprava podmínek je doporučena u žáků, kterým bylo pro vzdělávání vydáno Doporučení ŠPZ ke vzdělávání žáka se zařazením minimálně do druhého stupně podpůrných opatření. Lze ji poskytnout uchazečům hlásícím se do všech forem středního vzdělávání (denní, večerní, dálková, distanční, kombinovaná) včetně nástavbového nebo zkráceného studia.

Uchazeč má nárok na úpravu podmínek přijímacího řízení, pokud k přihlášce na střední školu doloží Doporučení školského poradenského zařízení pro úpravu podmínek přijímání ke vzdělávání, které bylo vypracováno pracovníkem speciálně pedagogického centra. Hlásí-li se uchazeč na více středních škol, musí toto doporučení přiložit ke každé přihlášce.

Některé obory vzdělání mohou vyžadovat také doložit posudek o splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče. Zdravotní způsobilost ke vzdělávání v příslušném oboru vzdělání posuzuje a lékařský posudek vydává zpravidla lékař v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru praktický lékař pro děti a dorost.

Součástí Doporučení školského poradenského zařízení pro úpravu podmínek přijímání ke vzdělávání je informovaný souhlas zletilého uchazeče nebo zákonného zástupce nezletilého uchazeče s navrženými úpravami podmínek přijímacího řízení. Bez udělení informovaného souhlasu není ředitel střední školy oprávněn k poskytnutí navržených uzpůsobení.

V případě zájmu uchazeče o úpravu podmínek přijímacího řízení je třeba kontaktovat SPC a poslat objednávku služeb. Termín pro podání přihlášek je 1. března (u oborů s talentovou zkouškou do 30. listopadu), je tedy potřeba se objednat v dostatečném předstihu před touto lhůtou. Po přijetí objednávky proběhne po domluvě s pracovníkem SPC psychologické nebo speciálně pedagogické vyšetření. Na základě tohoto vyšetření bude vydáno Doporučení školského poradenského zařízení pro úpravu podmínek přijímání ke vzdělávání, které následně uchazeč přiloží k přihlášce na střední školu. 

 

Uzpůsobení podmínek maturitní zkoušky (MZ)

SPC vydává také doporučení pro úpravu maturitní zkoušky. Toto doporučení je vydávané na základě psychologického a speciálně-pedagogického vyšetření v SPC a to v období srpen-říjen toho školního roku, ve kterém bude žák maturitní zkoušku skládat. Je potřeba, aby zákonný zástupce nebo zletilý klient poslal objednávku v  předstihu před tímto termínem. Doporučení obsahuje údaje o zařazení žáka do příslušné kategorie a skupiny (1-3) podle typu vzdělávacích potřeb a míry požadovaných uzpůsobení, konkrétní popis uzpůsobení podmínek pro konání MZ, dále výčet kompenzačních pomůcek a specifikaci případné asistence, tlumočnických služeb a popis úprav hodnocení písemného nebo ústního projevu žáka. Doporučení vzniká ve spolupráci mezi SPC, žákem, resp. jeho zákonnými zástupci a školou. Základním předpokladem pro efektivní využití navržených uzpůsobení je skutečnost, že je žák doposud ve výuce využíval a je na ně zvyklý. Doporučení školského poradenského zařízení odevzdá žák řediteli školy spolu s přihláškou k MZ, na které zatrhne pole, jímž je specifikováno, že se jedná o žáka s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání MZ, a uvede příslušnou kategorii a skupinu.