Return to Možnosti vzdělávání dětí s PAS

Mateřská škola

Pro všechny děti, které v konkrétním kalendářním roce do 31. srpna dosáhnou věku pěti let, je od 1. září toho konkrétního roku zavedeno povinné předškolní vzdělávání.

Pokud ještě dítě do mateřské školy nedochází, musí ho zákonný zástupce přihlásit ve spádové nebo jím vybrané mateřské škole v termínu zápisu. Nepřihlášení dítěte nebo zanedbání péče o povinné předškolní vzdělávání je považováno za přestupek. Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech:

  • v mateřské škole zapsané v rejstříku škol a školských zařízení (po dobu 4 souvislých hodin denně; začátek povinné doby ředitel školy stanoví mezi 7. a 9. hodinou a uvede ve školním řádu).
  • případně v MŠ zřízené dle §16 odst. 9 Školského zákona (tedy ve „speciální“ MŠ).
  • případně ve třídách zřízených dle §16 odst. 9 ŠZ v běžných MŠ.

 

Pro zařazení do škol a tříd zřízených dle §16 odst. 9 ŠZ je ze strany škol vyžadováno „Doporučení k zápisu do školy/třídy zřízených dle §16 odst. 9 ŠZ“, které vydává školské poradenské pracoviště (SPC)

 

Jiné možné způsoby plnění povinného předškolního vzdělávání dítěte:

Individuální vzdělávání dítěte

Zákonný zástupce oznámí mateřské škole písemně v době zápisu, nejpozději do konce května (pokud se bude individuálně vzdělávat po převážnou část, nebo celý školní rok), uskutečňuje se následně bez docházky dítěte do mateřské školy; informace poskytne ředitel konkrétní školy.

Pokud se zákonný zástupce rozhodne začít své dítě individuálně vzdělávat v průběhu školního roku, musí to písemně oznámit řediteli MŠ, ve které se jeho dítě vzdělává, a vyčkat do doručení oznámení řediteli.

Oznámení o individuálním vzdělávání obsahuje identifikační údaje dítěte (jméno a příjmení, rodné číslo, místo trvalého pobytu), období, po které bude dítě individuálně vzděláváno a důvody pro individuální vzdělávání.

Po tom, co ředitel mateřské školy obdrží oznámení o individuálním vzdělávání, doporučí zákonnému zástupci oblasti z rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, ve kterých má být dítě rozvíjeno. MŠ ověřuje, jak si dítě osvojuje očekávané výstupy (schopnosti a dovednosti) v doporučených oblastech. Pokud dítě zaostává v osvojování potřebných schopností s dovedností, pracovníci MŠ doporučí rodičům, jak dále postupovat při vzdělávání, aby jejich dítě bylo co nejlépe podpořeno. MŠ ve svém školním řádu stanoví termíny a způsob ověřování, přičemž termín ověřování musí být stanoven v rozmezí měsíců listopad až prosinec. Zákonný zástupce se musí ve stanovený termín dostavit s dítětem k ověření získaných schopností a dovedností v určených oblastech.

Povinností zákonného zástupce je zajistit účast dítěte u ověření úrovně osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech dle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání v mateřské škole.  Nejedná se o zkoušku. Rodič pouze obdrží doporučení pro další postup při vzdělávání.  

Dítě může být vzděláváno doma rodičem, jinou osobou, nebo může navštěvovat jiné zařízení než je mateřská škola.

Pokud se zákonný zástupce s dítětem nedostaví k ověření v řádném ani náhradním termínu, ředitelka MŠ ukončí individuální vzdělávání. Dítě tak musí neprodleně zahájit docházku do MŠ, ve které je zapsáno, a to i v případě, že se rodič proti ukončení individuálního vzdělávání odvolá. Pokud bylo individuální vzdělávání ze strany ředitele MŠ ukončeno, není již možné dítě opětovně individuálně vzdělávat.

 

Vzdělávání v přípravné třídě základní školy

Toto vzdělávání je určeno pouze pro děti s uděleným odkladem povinné školní docházky.  Je realizováno ve třídě přípravného stupně základní školy, případně v přípravné třídě základní školy speciální – informace podá ředitel konkrétní základní školy nebo základní školy speciální. Zákonný zástupce musí přijetí oznámit ve stávající mateřské škole, kam dítě dosud docházelo.

 

Povinné předškolní vzdělávání trvá případně i ve školním roce, pro který byl dítěti povolen odklad povinné školní docházky a je ukončeno až začátkem plnění povinné školní docházky.

 

Odklad povinné školní docházky

V důsledku autistické poruchy není řada dětí s touto diagnózou připravena v šesti letech zahájit plnění povinné školní docházky. Proto jim bývá doporučen odklad školní docházky, který řeší školský zákon v § 37 odst. (1), odst. (2), odst. (3), odst. (4). Aktuálně je možný dle školského zákona v rámci školských poradenských zařízení (a tedy i v rámci SPC) doporučit odklad PŠD pouze na jeden rok.

Odklad školní docházky by neměl být řešením problémů, které lze u dítěte s PAS při školním vzdělávání očekávat, ale měl by vycházet z přidružených problémů, které jsou prokazatelné (potíže s adaptabilitou, mentální postižení, porucha aktivity a pozornosti, omezení práceschopnosti atp.).

Odkladový rok by pak měl být smysluplně a efektivně využit ve prospěch dítěte a jeho přípravy na školní docházku. V některých případech mohou být děti s PAS zařazeny i do přípravného stupně zřízeného při ZŠ speciální, je-li tato třída koncipovaná jako třída pro děti s autismem a sejde-li se v daný rok skupina dětí s PAS s odpovídajícím stupněm sociálních a komunikačních dovedností.