Return to PRO KLIENTY

Možnosti vzdělávání dětí s PAS

Mateřská škola

Pro všechny děti, které v konkrétním kalendářním roce do 31. srpna dosáhnou věku pěti let, je od 1. září toho konkrétního roku zavedeno povinné předškolní vzdělávání. Pokud ještě dítě do mateřské školy nedochází, musí ho zákonný zástupce přihlásit ve spádové nebo jím vybrané mateřské škole v termínu zápisu. Nepřihlášení dítěte nebo zanedbání péče o povinné předškolní …

Střední škola

Typy středních škol a) Střední škola zřízená dle § 16 odst. 9 ŠZ Na běžných středních školách se nepočítá se zřizováním tříd určených pro žáky s PAS. Tito žáci však mohou být vzdělávání na středních školách zřízených dle § 16 odst. 9 ŠZ. Na těchto školách mohou být žáci vzděláváni v maturitních oborech i oborech s výučním listem. …

Základní škola

S dítětem, které do 31. 8. aktuálního kalendářního roku dosáhne věku šesti let, je nutné jít ze zákona k zápisu do školy (zápisy probíhají dle platné vyhlášky ŠZ vždy v průběhu dubna daného roku – konkrétní termíny mohou zákonní zástupci najít na webových stránkách jednotlivých škol). K zápisu do běžné ZŠ nepotřebují rodiče doporučení SPC, do škol zřízených …