Return to NABÍZÍME

Akreditované kurzy na vzdělávání žáků s PAS

Základní škola Brno, Štolcova, příspěvková organizace nabízí tři akreditované kurzy zaměřené na vzdělávání žáků s poruchami autistického spektra.

Kurzy jsou určeny pedagogickým pracovníkům ZŠ. Lze domluvit vzdělávání celého pedagogického sboru.

1) Vzdělávání žáků s autismem v hlavním vzdělávacím proudu – Základní kurz

Cílem je informovat pedagogické pracovníky o současných trendech ve školské problematice autismu, čímž se zvyšuje jejich kompetence při vzdělávání žáků s autismem. Seznamuje pedagogické pracovníky s danou problematikou, a tím zlepšuje klima pro pozitivní přijetí žáka s autismem. Velkou výhodou tohoto semináře je, že je zacílen na celý pedagogický sbor, který se ho společně zúčastní. Pedagogičtí pracovnícintegracei na všech pozicích (vedení školy, výchovný poradce, metodik prevence, učitelé, asistenti pedagoga apod.) mohou diskutovat o problematice pod vedením zkušených lektorů a tím bude vytvořena platforma pro široké spektrum názorů na tuto problematiku v kontextu celé školy.

2) Vzdělávání žáků s autismem v hlavním vzdělávacím proudu – Navazující kurz

Cílem je seznámení pedagogů s podmínkami vzdělávání žáků s autismem v hlavním vzdělávacím proudu a jejich vytvořením na základě doporučení školského poradenského zařízení. Pedagogičtí pracovníci  budou proškoleni v metodice vzdělávání žáků s autismem. Kurz je detailně seznámí s metodickými postupy a specifickými přístupy ke vzdělávání žáků s autismem v hlavním vzdělávacím proudu. Přínos tohoto typu kurzu je v propojení teoretických a praktických vědomostí a dovedností a ve schopnostech je pod vedením lektorů aplikovat v praxi. Důležité je seznámení s pomůckami využívanými při práci se žáky s autismem v celém průběhu vyučovacího procesu a týmová spolupráce všech zúčastněných pedagogických pracovníků.

3) Vzdělávání žáků s autismem v hlavním vzdělávacím proudu – Závěrečný kurz

Cílem je prohloubení dosavadních znalostí pedagogických pracovníků v metodice vzdělávání žáků s autismem v hlavním vzdělávacím proudu. Přínosem kurzu je schopnost samostatně aplikovat získané dovednosti a kompetentně je využívat při vzdělávání žáků s autismem a umět je předat dalším pedagogických pracovníků podílejícím se na vzdělávání uvedené skupiny žáků.

Zájemci mohou kontaktovat školu prostřednictvím emailu: drapela@autistickaskola.cz; případně na tel. čisle 775 334 472.