O CENTRU

Ve školním roce 2018/19 prochází naše škola a SPC na Štolcově 16 rozsáhlou rekonstrukcí, proto zde nebude probíhat žádná výuka ani zde nebude v provozu SPC. Veškeré činnosti spojeny s činností SPC jsou dočasně přesunuty do dvou budov na ulice Klášterského 4 a Lomená 44.

Jak se dostat na náhradní pracoviště naleznete ZDE. Kontakty na pracovníky SPC a jejich rozdělení do budov naleznete ZDE.

Speciálně pedagogické centrum (SPC) pro děti, žáky a studenty s poruchou autistického spektra (PAS) při ZŠ Brno, Štolcova, příspěvková organizace, vzniklo v září roku 2004. Stalo se tak prvním školským poradenským zařízením v České republice s orientací na poradenskou problematiku dětí a žáků s PAS. SPC navazovalo na práci SPC při ZŠ Brno, Sekaninova, které tyto služby zajišťovalo od roku 2002.

SPC je školské poradenské zařízení, které poskytuje bezplatně standardní poradenské služby, a to na žádost žáků, jejich zákonných zástupců, škol nebo školských zařízení na území Jihomoravského kraje. Podmínkou poskytnutí poradenské služby je písemný souhlas žáka, v případě nezletilého žáka písemný souhlas jeho zákonného zástupce. Souhlasu není třeba v případech stanovených zvláštními právními předpisy. Služby jsou zaměřené na podporu vzdělávání žáků s autismem.

Pracovní doba:          PO – 7.00 – 15.30

ÚT –  7.00 – 16.00

ST – 7.00 – 16.00

ČT – 7.00 – 15.30

PÁ – 7.00 – 15.00

SPC je kompetentní stanovovat míru potřeby speciálněpedagogické podpory s využitím speciálněpedagogického a/nebo psychologického vyšetření.

Nejsme oprávněni provádět diagnostiku ani diferenciální diagnostiku PAS. Neposkytujeme nejrůznější doporučení a zprávy určené primárně pro sociální účely.

DALŠÍ SLUŽBY SPC:

PSYCHOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ

Účelem psychologického vyšetření je zjistit aktuální dovednosti žáka – zejména aktuální vývojovou úroveň, míru intelektu. Dále probíhají vyšetření žáků v předškolním věku s ohledem na školní zralost, vyšetření případných SPU (specifických poruch učení) a vyšetření zaměřená na profesní orientaci (před ukončením povinné školní docházky).

Vyšetření probíhá buď ambulantně v prostorách SPC případně v terénu (nejčastěji ve školním zařízení, které dítě navštěvuje) a po dohodě se zákonnými zástupci.

Doba trvání vyšetření je závislá na schopnosti klienta spolupracovat – nejčastěji se doba vyšetření pohybuje v rozmezí 45-90 minut přímé práce. Součástí vyšetření je také konzultace se zákonnými zástupci dítěte, případně konzultace s pedagogy ve speciální třídě.

Výsledky vyšetření jsou sepsány ve Zprávě z psychologického vyšetření, která je na základě Informovaného souhlasu zasílána rodičům do 30 dnů od data vyšetření. Dle povahy zprávy jsou výsledky konzultovány se zákonnými zástupci, případně s pedagogy.

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ VYŠETŘENÍ

Speciálněpedagogické vyšetření probíhá buď ambulantně v SPC nebo v terénu (ve škole, v rodině apod.). Hlavním úkolem je stanovit aktuální schopnosti a dovednosti žáka, zjistit jeho silné a slabé stránky. Následně výsledky vyšetření zohlednit v doporučení vydaném pro další vzdělávání žáka. V doporučení je stanovena míra využití podpůrných opatření při vzdělávání. Jedná se např. o redukci učiva, zkrácení délky vyučování, podporu asistenta pedagoga, motivaci, vizuální podporu, strukturalizaci a řadu dalších opatření dle potřeb klienta.

SLUŽBY PEDAGOGŮM

Konzultace s pedagogickými pracovníky probíhá ambulantně v SPC nebo v terénu (MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ). Náplní konzultací je konkretizace a aktualizace podpůrných opatření uplatňovaných při vzdělávání žáka, která jsou nezbytná pro jeho úspěšnou školní docházku. Zahrnují například náměty na využití metodiky strukturovaného učení při výuce, tvorbu motivačního systému, zvládání náročného chování, preventivní opatření k zamezení šikany, úpravy v organizaci vzdělávání, využívání speciálních vyučovacích pomůcek.

KONZULTACE S RODIČI

Konzultace s rodiči je zaměřená na témata, která zákonný zástupce cítí jako aktuální. Konzultován je především dosavadní i plánovaný průběh vzdělávání dítěte, komunikační a sociální dovednosti dítěte, zvláštnosti v chování, popřípadě problémové chování dítěte a práce se zájmy a motivací. Na základě konzultace mohou být stanovena další opatření, náhledy ve školském zařízení, speciálně pedagogické nebo psychologické vyšetření, apod.

NÁCVIKY SOCIÁLNÍCH DOVEDNOSTÍ

Nácviky sociálních dovedností jsou určeny pro žáky s Aspergerovým syndromem nebo vysocefunkčním autismem od věku 8 let. Probíhají obvykle nejprve individuální formou, v druhém pololetí organizujeme Společenský kroužek (malá skupinka 4-6 žáků). Setkání trvá asi 45 minut a probíhá v prostorách ZŠ Brno, Štolcova 16. Zaměřujeme se na tématické okruhy: komunikační dovednosti emoce a jejich zvládání, interakce s ostatními lidmi apod.; konkrétní témata jsou volena s ohledem na přínos pro daného žáka. Témata jsou probírána a trénována formou her, přehrávání modelových situací a rolí, práce s pracovními listy, sledování a rozbor videí, textových ukázek apod.