Return to PRO KLIENTY

Nácviky sociálních dovedností

Individuální a skupinové Nácviky sociálních dovedností.

Nácviky sociálních dovedností jsou určen

y pro žáky s Aspergerovým syndromem nebo vysocefunkčním autismem od věku 8 let. Probíhají obvykle nejprve individuální formou – žák individuálně spolupracuje s pedagogem.  Je to z důvodů lepší adaptace a zjištění aktuálních schopností a sociálních dovedností.  Sezení trvá asi 45 minut a probíhá v prostorách ZŠ Brno, Štolcova 16.

Skupinové nácviky sociálních dovedností (nazývané Společenský kroužek) probíhají v malých skupinkách (4-6 žáků), navazují  na individuální formu setkání.

Individuální i skupinové nácviky sociálních dovedností probíhají v časově omezeném rámci, obvykle běh začíná v novém školním roce.

Tematicky se zaměřujeme  (dle přínosu pro konkrétního žáka) na  tyto okruhy:

  • Komunikační dovednosti (verbální i neverbální projev, zahájení, vedení a ukončení rozhovoru, požádání o informaci, požádání o pomoc, vyjadřování a přijímání kritiky a chvály),
  • interakce s druhými lidmi (navázání kontaktu, pravidla konverzace: téma, monolog, skákání do řeči, první dojem, asertivita, komplimenty, ironie, přizpůsobení komunikace podle situace: vykání, hlasitost, spisovnost),
  • emoce a jejich zvládání (rozpoznání emocí, schopnost empatie, seberegulace),
  • popř. další konkrétní sociální dovednosti a řešení konkrétních problémů sociálního rázu.

Témata jsou probírána a trénována formou her, přehrávání modelových situací a rolí, práce s pracovními listy, sledování a rozborů videí, textových ukázek apod.

V případě zájmu o tuto službu kontaktujte pracovníky SPC a konzultujte s nimi možnost zařazení Vašeho dítěte do tohoto programu.